ANHÖRIGSSTÖD

Sedan 1994 har jag arbetat med utveckling av stöd till anhöriga i Sverige. Ursprungligen på uppdrag av Svenska Röda Korset -ideella krafter ligger bakom mycket av den anhörigverksamhet som finns idag. Anhörigas Riksförbund är ytterligare ett gott exempel.

25 år har gått men mitt engagemang är fortfarande på topp. Jag har utbildat ledare för anhöriggrupper, medarbetare och chefer från allehanda verksamheter inom socialtjänst, vård, inspirerat politiker till utveckling, föreläst i flertalet av landets kommuner, skrivit böcker i ämnet, myntat begreppet anhörigombud och mycket annat. Sammanslaget handlar det om 10000-tals personer som jag haft glädjen att utbilda. Eximus AB är det företag som har störst erfarenhet av utbildning inom ämnesområdet i Sverige.

När ni samarbetar med mig får ni praktiska verktyg för anhörigstöd och anhörigsamverkan.

Exempel på utbildningsteman och målgrupper  –

 • Anhörigombud – kunskapsspridare på den egna arbetsplatsen
 • Att leda anhöriggrupper – hur gör man?
 • Biståndshandläggare och socialsekreterare i uppdraget som anhörigstödjare
 • Handledning för medarbetare, chefer, anhörigombud och anhörigkonsulenter
 • Inspirationsföreläsningar
 • Modeller för stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården
 • Personalhälsa – att utveckla arbetsplatsens stöd till de medarbetare som befinner sig i en anhörigsituation
 • Samverkansutbildning mellan kommuner och hälso- och sjukvården
 • Utbildning för beslutsfattare och förtroendevalda
 • Utbildarutbildning – pedagogiska redskap för den som själv vill utbilda i ämnet
 • Utbildning av personliga assistenter och andra inom LSS
 • Verktyg för samverkan mellan offentlig- och ideell sektor

(Anhörigstöd ur ett helhetsperspektiv, 7.5 p, där jag själv under många år varit kursanvarig, erbjuds av Ersta-Sköndals Högskola)

I mån av tid genomför jag även ideellt arbete i anhörig- och intresseföreningar.

 

Utbildningsinnehåll

De teman som tas upp under en utbildningssatsning sträcker sig från det förebyggande anhörigstödsarbetet till hur man stöttar en anhörig under den närståendes sista tid i livet –

 • Lagstiftning och teori – vad säger forskningen om begreppet anhöriga, anhörigstöd och anhörigsamverkan?
 • Goda exempel från andra platser – nationellt och internationellt
 • Anhörigas situation – möte med experten – anhöriga delar med sig av sina erfarenheter.
 • Vad är anhörigstöd? Målformulering för den egna arbetsplatsens anhörigstöd
 • Vilka anhöriga har vi hos oss? Identifiering av målgruppen
 • Hur ser vi på de anhöriga vi möter? Värdegrundsarbete
 • Att möta anhöriga i svåra livssituationer – kristeori, anhörigsamtal och lyssnandets konst
 • Informations- och kunskapsutbyte
 • Det första mötet och det goda bemötandet
 • Kommunikation och ett konfliktförebyggande arbetssätt
 • Anhöriga mitt i livet och utveckling av arbetsplatsens stöd till anhöriga.
 • Anhörigträffar och anhöriggrupper
 • Anhörigstöd vid livets slut
 • Organisation, ledarskap, rutiner och rollbeskrivningar för arbetsplatsens anhörigstöd
 • Anhörig- och intresseföreningarnas betydelse
 • Utvärdering och dokumentation
 • Formulering av strategier för det fortsatta arbetet

Läs och lär

Att utveckla anhörigstöd (Matheny, G, 2013), Studentlitteratur

Att utveckla stöd till anhöriga (Matheny, G och Nationellt Kompetenscenter Anhöriga, 2017)

Anhöriga i fokus – Röda Korsets webbutbildning om stöd till anhöriga och samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer (Svenska Röda Korset, 2018).

Alla intäkter från mina böcker går till ideella projekt i Sverige och utomlands.