BEMÖTANDE AV SEXUALITET

Sexualitet handlar om många saker – intimitet, integritet, relationer, beröring, njutning och hälsa. I grunden handlar sexuell hälsa om att känna sig trygg och nöjd i sin sexualitet, att få möjlighet till närhet och en känsla av att vara sedd och accepterad i sin sexualitet. Alla människor har rätt till sin sexualitet – den är ett grundläggande behov oavsett ålder eller funktionsvariation.

Trots att sexualiteten hela tiden finns runtomkring oss är den fortfarande ett icke-ämne. Som medarbetare inom vård och omsorg hamnar man ibland i situationer som är av sexuell karaktär. Det kan exempelvis handla om en omsorgstagare som inleder en relation med någon annan på ett demensboende, sexuella närmanden gentemot personal, personer som vill ha stöd och hjälp med att utöva sin sexualitet eller osäkerhet kring hur man tar upp ”känsliga” frågor. 

Ofta bemöter man sexualiteten utifrån sin egen värdegrund och referensram och man kan känna sig osäker i om ”hur man gör rätt”. Rutiner och ett gemensamt förhållningssätt att stötta sig emot är sällsynta. 

Upplägg och innehåll

Under kompetensutvecklingen kring sexualitet får du kunskap, konkreta verktyg samt tillfälle att reflektera tillsammans med andra.

Sexualitetsbegreppet bearbetas ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv och inom ramen för avsatt tid tas följande teman upp:

 • Sexualitet – vad är det?
 • Lagstiftning och teori – vad säger forskningen om sexualitetens olika dimensioner?
 • Sexuell hälsa och sexuella rättigheter
 • Sexualitet ur ett historiskt perspektiv
 • Den sexuella kroppen – anatomi och fysiologi
 • Sexualitet hos äldre
 • Sexualitet vid demenssjukdom
 • Sexualitet och intellektuell funktionsvariation
 • Anhörigas upplevelser och situation
 • Samtal kring sexualitet
 • Det rumsliga sammanhanget – vilken påverkan har vård- och omsorgsmiljön för omsorgstagarens sexualitet?
 • Relationen omsorgstagare, anhörig och personal – hur kan vi genom en god dialog främja högsta möjliga livskvalitet för alla parter? 
 • God självkännedom och social kompetens som verktyg i arbetet kring omsorgstagarens sexuella hälsa.
 • Hur ser vi på sexualitet – värdegrundens och attityders påverkan 
 • Ibland blir det krångligt – utmaningar och problemlösning i mötet med sexualitet 
 • Sexuella hjälpmedel
 • Sexuell assistans
 • Pornografi
 • Sexuellt våld och sexuella övergrepp
 • HBTQ – hur kan alla, oavsett kön eller könsidentitet, erbjudas samma möjligheter och stöd i situationer som rör relationer, kärleksliv och sexualitet? 
 • Närhet och sexualitet vid livets slut
 • Rollen som bromskloss eller möjliggörare – hur kan jag som medarbetare bidra till omsorgstagarens sexuella välbefinnande?
 • Rutiner i mötet med sexualitet – hur kan de se ut?

FAKTA

Enligt WHO:s deklaration om sexuella rättigheter (WHO) ska alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas. Det gäller oavsett ålder och livssituation. Vården och omsorgens hälsofrämjande insatser ska ge individen möjlighet och stöd att främja sin sexuella hälsa och sitt sexuella välbefinnande. Enligt ett förslag riktat till regeringen ska en nationell strategi för området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter upprättas. Förslaget innebär att verka för bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa, på lika villkor för hela befolkningen (Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten, 2014).